Aandoeningen en klachten behandelbaar met Shiatsu, A

Aambeien
Aandoeningen darmen/maag
Aandoeningen geslachtsorganen
Aandoeningen maag/darmen
Aandoeningen mannelijke geslachtsorganen
Aandoeningen/functiestoornissen spijsverteringskanaal
Aangezichtsverlamming
Absence epilesie
Achterzijde benen pijnlijk
Acné
Acute hoestproblemen
Acuut stemverlies
Ademhaling (primair) en bloedsomloop (secundair), sturen van
Ademhaling moeilijk
Ademhaling, onregelmatige
Ademhaling, volume vergroten
Ademhalingsproblemen
Afwijkende gevoelsgewaarwordingen arm
        (prikkelingen, tintelingen alsof b.v. mieren over been lopen)
Afwijkende gevoelsgewaarwordingen been
        (prikkelingen, tintelingen alsof b.v. mieren over been lopen)
Afwijkende stand mond
Afwijkingen in de bloeddruk
Afwijkingen schildklier werking
Algemeen harmoniserend/vitaliserend lichaam/geest
Algemene vitaliteit
Algemene zwakte
Algemene zwaktetoestanden
Alle aandoeningen spieren/botten algemeen
Allergie
Allergie, oedeem ten gevolge
Angina pectoris
Angst
Angst (stimulerend)
Anorexia
Anus, problemen
Anus, uitzakking van de
Appendicitis
Appendicitis chronisch
Arm , tintelingen
Arm, afwijkende gevoelsgewaarwordingen
              (prikkelingen, tintelingen alsof b.v. mieren over been lopen)
Arm, alle klachten aan de
Arm, fantoompijn
Arm, gewrichtspijn
Arm, klachten alle
Arm, mediale zijde pijnlijk
Arm, niet naar achter kunnen bewegen
Arm, onder- mediale zijde pijnlijk
Arm, pijn bij naar voren bewegen arm
Arm, pijn mediale zijde
Arm, pijn mediale zijde onder-
Arm, pijn reumatisch
Arm, pijn zenuw
Arm, pijnlijk
Arm, spierzwakte
Arm, tintelingen
Arm, verlammingsverschijnselen
Arm, zenuwpijn
Arm/borst/schouder/rug pijnlijk
Arm/elleboog pijnlijk
Arm/hand pijnlijk
Arm/hand reumatische pijn
Arm/hand spierzwakte
Arm/nek tintelingen
Arm/schouder klachten, alle
Arm/schouder pijnlijk
Arm/schouder pijnlijk, reumatisch
Arm/schouder/bovenrug pijnlijk
Artritis/artrose pijn
Artrose heup/knie
Artrose knie
Artrose knie, pijnlijk
Artrose/artritis pijn
Artrose/reuma in onderbenen/ voeten, problemen tengevolge van
Artrose/vocht knie
Astma
Autonoom zenuwstelsel harmoniseren
Aam bei en

Aan doen ing en darm en/m aag

Aan doen ing en gesl acht sorg anen

Aan doen ing en maag /dar men

Aan doen ing en mann elij ke gesl acht sorg anen

Aan doen inge n/fu nctie stoo rniss en spijs vert erin gska naal

Aang ezic htsv erla mmi ng

Abse nce epile sie

Acht erzij de ben en pijnl ijk

Acné

Acu te hoes tpro blem en

Acu ut stem verli es

Ade mhal ing (pri ma ir) en bloe dsom loop (sec unda ir), stur en van

Ade mhal ing moei lijk

Ade mhal ing, onre gelm atige

Ade mhal ing, volu me verg rot en

Ade mhal ings prob lem en

Afwi jken de gevo elsg ewa arwo rdin gen arm

        (prikkelingen, tintelingen alsof b.v. mieren over been lopen)

Afwijkende gevoelsgewaarwordingen been

        (prikkelingen, tintelingen alsof b.v. mieren over been lopen)

Afwijkende stand mond

Afwijkingen in de bloeddruk

Afwijkingen schildklier werking

Algemeen harmoniserend/vitaliserend lichaam/geest

Algemene vitaliteit

Algemene zwakte

Algemene zwaktetoestanden

Alle aandoeningen spieren/botten algemeen

Allergie

Allergie, oedeem ten gevolge

Angina pectoris

Angst

Angst (stimulerend)

Anorexia

Anus, problemen

Anus, uitzakking van de

Appendicitis

Appendicitis chronisch

Arm , tintelingen

Arm, afwijkende gevoelsgewaarwordingen
              (prikkelingen, tintelingen alsof b.v. mieren over been lopen)

Arm, alle klachten aan de

Arm, fantoompijn

Arm, gewrichtspijn

Arm, klachten alle

Arm, mediale zijde pijnlijk

Arm, niet naar achter kunnen bewegen

Arm, onder- mediale zijde pijnlijk

Arm, pijn bij naar voren bewegen arm

Arm, pijn mediale zijde

Arm, pijn mediale zijde onder-

Arm, pijn reumatisch

Arm, pijn zenuw

Arm, pijnlijk

Arm, spierzwakte

Arm, tintelingen

Arm, verlammingsverschijnselen

Arm, zenuwpijn

Arm/borst/schouder/rug pijnlijk

Arm/elleboog pijnlijk

Arm/hand pijnlijk

Arm/hand reumatische pijn

Arm/hand spierzwakte

Arm/nek tintelingen

Arm/schouder klachten, alle

Arm/schouder pijnlijk

Arm/schouder pijnlijk, reumatisch

Arm/schouder/bovenrug pijnlijk

Artritis/artrose pijn

Artrose heup/knie

Artrose knie

Artrose knie, pijnlijk

Artrose/artritis pijn

Artrose/reuma in onderbenen/ voeten, problemen tengevolge van

Artrose/vocht knie

Astma

Autonoom zenuwstelsel harmoniseren