Aandoeningen en klachten behandelbaar met Shiatsu, K - M

Kaak, gezwollen  
Kaak, kramp
Kaak/bijholteontsteking
Keel, ontsteking
Keel, pijnlijk
Keel, problemen
Kies, pijnlijk
Kies/tand, pijnlijk
Kijk/zicht problemen
Kijken, moeilijk  
Kinderstuipen
Kinderverlamming, gevolgen van
Klachten, arm (alle)
Klachten, gezicht
Klachten, menstruatie
Klachten, neus
Klachten, overgang  
Klachten, rug
Klachten, schouder
Knie, artrose
Knie, artrose/vocht  
Knie, gezwollen  
Knie, pijn artrose
Knie, pijnlijk
Knie, problemen
Knie, vocht/artrose  
Knie/heup, artrose
Knie/onderbeen, vocht in
Koorts
Koortslip
Kortademigheid
Koude voeten
Kramp, ‘s nacht
Kramp, been
Kramp, buik
Kramp, darmen
Kramp, kaak
Kramp, kuit
Kramp, maag
Kramp, spier(en)
Kramp, vaat
Kramp/pijn, buik
Krampen
Kuit, kramp
Kwalen lever/gal

Lage (te) insulineproductie
Lage bloeddruk
Lage of hoge bloeddruk
Lage rug pijnlijk
Lage rug problemen
Langzame pols/hartslag, te
Levenslust , gebrek aan  
Lever/galkwalen
Lever/galproblemen
Leverproblemen
Lichaam/geest algemeen harmoniserend/vitaliserend
Lichamelijke uitputting
Lichtgeraaktheid
Lies zwellingen  
Longen, slijm in de  
Longkwalen
Longproblemen
Longziekten
Lucht in maag/darmen
Luchtwegproblemen

M. deltoideus pijnlijk  
Maag, kramp
Maag, pijnlijk
Maag, problemen
Maag, spanning (EHBO)
Maag, -wand ontstoken  
Maag, zweer
Maag/buik, pijnlijk
Maag/darmen, aandoeningen
Maag/darmen, ontsteking
Maag/twaalfvingerigedarm, zweren
Maag-darmkanaal, gasvorming
Maagzuur, problemen
Maagzuur, teveel
Maagzuur/maagproblemen
Mannelijke geslachtsorganen, aandoeningen aan
Mastitis
Mastitis (borstontsteking)
Mediale bovenarm/biceps brachii pijnlijk
Menopauze, problemen (alle)
Menstruatie, buikpijn  
Menstruatie, hoofdpijn  
Menstruatie, klachten
Menstruatie, mogelijke beïnvloeding
Menstruatie, onregelmatig
Menstruatie, pijn heftige onderbuik
Menstruatie, pijn heftige onderbuik/rug
Menstruatie, pijn onderbuik
Menstruatie, problemen
Menstruatie, rug pijnlijk  
Menstruatie, stoornissen
Menstruatie, te sterke
Menstruatie, uitblijven  
Mictie problemen
Migraine
Miltproblemen
Misselijkheid
Moeilijk kunnen zien
Moeilijk plassen/urineren
Moeilijke ademhaling
Moeilijke bevalling
Mond, afwijkende stand  
Mondslijmvlies ontstoken
Myogelose arm/schouder
Ka ak, gez woll en  

Ka ak, kra mp

Kaak /bij holte ontst eki ng

Keel, ontst eki ng

Keel, pijnl ijk

Keel, prob lem en

Kies, pijnl ijk

Kies /ta nd, pijnl ijk

Kijk /zic ht prob lem en

Kijk en, moei lijk  

Kind erst uip en

Kind erve rlam mi ng, gevo lgen van

Klac hten, arm (al le)

Klac hten, gezi cht

Klac hten, mens truat ie

Klac hten, neus

Klac hten, over gang  

Klac hten, rug

Klac hten, scho uder

Knie, artr ose

Knie, artr ose/ voc ht  

Knie, gez woll en  

Knie, pijn artr ose

Knie, pijnl ijk

Knie, prob lem en

Knie, voch t/art rose  

Knie /he up, artr ose

Knie /ond erbe en, voc ht in

Koor ts

Koor tslip

Kort ade migh eid

Kou de voet en

Kra mp, ‘s nac ht

Kra mp, been

Kra mp, buik

Kra mp, darm en

Kra mp, kaak

Kra mp, kuit

Kra mp, maag

Kra mp, spier (en)

Kra mp, vaat

Kram p/pi jn, buik

Kram pen

Kuit, kra mp

Kwal en lever /gal


Lage (te) insul inep rodu ctie

Lage bloe ddr uk

Lage of hoge bloe ddr uk

Lage rug pijnl ijk

Lage rug prob lem en

Lang zame pols /har tsl ag, te

Leve nslu st , gebr ek aan  

Leve r/ga lkwa len

Leve r/ga lpro blem en

Leve rpro blem en

Lich aam/ gee st alge meen harm onis eren d/vit alise rend

Lich amel ijke uitpu tting

Licht gera akth eid

Lies zwel ling en  

Long en, slijm in de  

Long kwal en

Long prob lem en

Long ziekt en

Luc ht in maag /dar men

Luch tweg prob lem en


M. delt oide us pijnl ijk  

Ma ag, kra mp

Ma ag, pijnl ijk

Ma ag, prob lem en

Ma ag, span ning (EH BO)

Ma ag, -wa nd ontst oken  

Ma ag, zwe er

Maa g/bu ik, pijnl ijk

Maa g/da rm en, aand oeni ngen

Maa g/da rm en, ontst eki ng

Maa g/tw aalf ving erig eda rm, zwer en

Maa g-darm kana al, gasv ormi ng

Maa gzu ur, prob lem en

Maa gzu ur, teve el

Maa gzuu r/ma agpr oble men

Man nelij ke gesl acht sorg an en, aand oeni ngen aan

Mast itis

Mast itis (bor stont steki ng)

Medi ale bove narm /bic eps brac hii pijnl ijk

Men opau ze, prob lem en (al le)

Men stru atie, buik pijn  

Men stru atie, hoof dpi jn  

Men stru atie, klac hten

Men stru atie, moge lijke beïn vloe ding

Men stru atie, onre gelm atig

Men stru atie, pijn hefti ge onde rbu ik

Men stru atie, pijn hefti ge onde rbui k/r ug

Men stru atie, pijn onde rbu ik

Men stru atie, prob lem en

Men stru atie, rug pijnl ijk  

Men stru atie, stoo rniss en

Men stru atie, te ster ke

Men stru atie, uitbl ijven  

Mict ie prob lem en

Migr aine

Milt prob lem en

Miss elijk heid

Moei lijk kunn en zien

Moei lijk plass en/u riner en

Moei lijke ade mhal ing

Moei lijke beva lling

Mo nd, afwi jken de sta nd  

Mon dslij mvli es ontst oken

Myo gelo se arm/ scho uder