Tand, pijnlijk
Tand, pijn bovenkaak.
Tand/kies, pijnlijk
Tandvlees, problemen
Te sterke menstruatie
Testis problemen
Teveel maagzuur
Teveel speeksel
Tintelingen arm
Tintelingen arm/nek
Torticollis (scheefstand nek)
Tranende ogen
Transpireren/zweten ’s nachts
Trauma's pols, gevolgen van
Trigeminuspijn
Tussentijdse bloedingen van de baarmoeder
Twaalfvingerigedarm zweren
Twaalfvingerigedarm/maag zweren
 
Uitblijven menstruatie
Uitputting
Uitputting door lichamelijke inspanning (versterkende invloed)
Uitputting, lichamelijk  
Uitslag, gezicht jeukende
Uitstralende pijn borst
Uitwendige geslachtsorganen pijnlijk
Uitzakking van de anus
Urine, incontinentie
Urine, retentie (niet kunnen plassen)
Urine, vasthouden  
Urineren moeilijk
Urineren pijnlijk
Urogenitale problemen
Urogenitale problemen (ruimste zin) (JM1-JM7)
Urogenitale stelsel, sturen van

Vaatkrampen
Vaginale problemen  
Vaginisme (onvrijwillig samentrekken spieren rondom vagina)
Vasthouden urine
Vergroten  ademhalingsvolume
Verhoogde spiertonus
Verkoudheid, neus
Verlamming aangezicht
Verlammingsverschijnselen, arm
Verlammingsverschijnselen, been
Verlammingsverschijnselen, gelaat
Verlammingsverschijnselen, hand
Verlammingsverschijnselen, t.g.v. beroerte/CVA
Verlammingsverschijnselen/pijnlijk, been
Verlies stem
Verminderd gezichtsvermogen
Vermoeidheid
Vermoeidheid chronisch

Aandoeningen en klachten behandelbaar met Shiatsu, T - Z

Versterken immuunsysteem
Verstopping darmen
Verstopte neus
Verstuikte enkel pijnlijk
Verzakking, baarmoeder  
Verzwakking, mm. Peroneus longus + brevis (overmatige inversie voet)
Vitaliteit, algemeen
Vocht, knie/onderbeen
Vocht/artrose, knie
Voedsel, opboeren  
Voet, gezwollen  
Voet/been, oedeem
Voet/enkel, pijnlijk
Voet/onderbeen, problemen als gevolg van reuma/artrose
Voeten, koud  
Vol gevoel, borst
Voorhoofdsholte, ontsteking (Sinusitis)
Voortijdige zaadlozing
Vruchtbaarheidsproblemen

Weinig borstvoeding zogende
Werking schildklier afwijkend
Winderigheid (flatulentie)
Witte vloed (fluor alba)

Yang stimuleren in bovenlichaam

Zaadlozing voortijdig
Zeeziekte
Zelfvertrouwen, gebrek aan  
Zenuwpijn arm
Zenuwpijn, intercostaal
Zenuwpijn, mediale zijde onderarm
Zenuwpijn, schouder
Zenuwstelsel autonoom, harmoniseen  
Zicht /zien/kijk problemen  
Ziek hart
Zien, moeilijk  
Zwak, algemeen  
Zwak, bekkenbodemspieren
Zwak, gewrichten
Zwak, na ziekte en depressieve toestanden
Zwak, spier in hand/arm.
Zwaktetoestanden, (verminderde weerstand)
Zwaktetoestanden, algemeen
Zwaktetoestanden, fysieke/psychische  
Zwangerschapsbraken
Zweer maag/twaalfvingerigedarm
Zweer twaalfvingerigedarm
Zweer, maag
Zwellingen lies
Zweten/transpireren ‘s nachts
Ta nd, pijnl ijk

Ta nd, pijn bove nka ak.

Tan d/ki es, pijnl ijk

Tan dvle es, prob lem en

Te ster ke mens truat ie

Test is prob lem en

Teve el maag zuur

Teve el spee ksel

Tint eling en arm

Tint eling en arm/ nek

Tort icoll is (sch eefs tand nek)

Tran ende ogen

Tran spire ren/ zwet en ’s nach ts

Trau ma's pols, gevo lgen van

Trig emin uspi jn

Tuss entij dse bloe ding en van de baar moe der

Twa alfvi nger iged arm zwer en

Twa alfvi nger iged arm/ maag zwer en

 

Uitb lijv en mens truat ie

Uitp utti ng

Uitp utti ng door licha melij ke insp anni ng (vers terk ende invlo ed)

Uitp utti ng, licha meli jk  

Uitsl ag, gezi cht jeuk ende

Uitst rale nde pijn bor st

Uitw endi ge gesl acht sorg anen pijnl ijk

Uitz akki ng van de anus

Uri ne, inco ntine ntie

Uri ne, rete ntie (niet kunn en plass en)

Uri ne, vast houd en  

Urin eren moei lijk

Urin eren pijnl ijk

Urog enita le prob lem en

Urog enita le prob lem en (rui mste zin) (JM 1-JM7)

Urogenitale stelsel, sturen van


Vaatkrampen

Vaginale problemen  

Vaginisme (onvrijwillig samentrekken spieren rondom vagina)

Vasthouden urine

Vergroten  ademhalingsvolume

Verhoogde spiertonus

Verkoudheid, neus

Verlamming aangezicht

Verlammingsverschijnselen, arm

Verlammingsverschijnselen, been

Verlammingsverschijnselen, gelaat

Verlammingsverschijnselen, hand

Verlammingsverschijnselen, t.g.v. beroerte/CVA

Verlammingsverschijnselen/pijnlijk, been

Verlies stem

Verminderd gezichtsvermogen

Vermoeidheid

Vermoeidheid chronisch

Versterken immuunsysteem

Verstopping darmen

Verstopte neus

Verstuikte enkel pijnlijk

Verzakking, baarmoeder  

Verzwakking, mm. Peroneus longus + brevis (overmatige inversie voet)

Vitaliteit, algemeen

Vocht, knie/onderbeen

Vocht/artrose, knie

Voedsel, opboeren  

Voet, gezwollen  

Voet/been, oedeem

Voet/enkel, pijnlijk

Voet/onderbeen, problemen als gevolg van reuma/artrose

Voeten, koud  

Vol gevoel, borst

Voorhoofdsholte, ontsteking (Sinusitis)

Voortijdige zaadlozing

Vruchtbaarheidsproblemen


Weinig borstvoeding zogende

Werking schildklier afwijkend

Winderigheid (flatulentie)

Witte vloed (fluor alba)


Yang stimuleren in bovenlichaam


Zaadlozing voortijdig

Zeeziekte

Zelfvertrouwen, gebrek aan  

Zenuwpijn arm

Zenuwpijn, intercostaal

Zenuwpijn, mediale zijde onderarm

Zenuwpijn, schouder

Zenuwstelsel autonoom, harmoniseen  

Zicht /zien/kijk problemen  

Ziek hart

Zien, moeilijk  

Zwak, algemeen  

Zwak, bekkenbodemspieren

Zwak, gewrichten

Zwak, na ziekte en depressieve toestanden

Zwak, spier in hand/arm.

Zwaktetoestanden, (verminderde weerstand)

Zwaktetoestanden, algemeen

Zwaktetoestanden, fysieke/psychische  

Zwangerschapsbraken

Zweer maag/twaalfvingerigedarm

Zweer twaalfvingerigedarm

Zweer, maag

Zwellingen lies

Zweten/transpireren ‘s nachts